Convocatoria de subvencions al teixit comercial i serveis de proximitat de Santa Eulalia de Riuprimer afectat per la crisi del covid19

En data 26 de juny de 2020, l’Ajuntament en Ple va aprovar inicialment les Bases Específiques que han de regir, en règim de concurrència competitiva, la concessió de subvencions al teixit comercial i serveis de proximitat de Santa Eulàlia de Riuprimer, a causa de la crisi econòmica desencadenada per el COVID19, les quals estan exposades al públic des del 2-7-2020 fins el 29-7-2020. I en data 2-7-2020, l’alcaldia va aprovar el Decret de convocatòria supeditat a l’aprovació definitiva de les Bases Específiques abans esmentades.

Qui pot sol·licitar-ho:

Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques donades d’alta amb anterioritat al 14 de març
Requisits:

• Estar legalment constituïdes i registrades en el registre corresponent del terme municipal de Santa Eulàlia de Riuprimer.

• Que l'activitat que es desenvolupa estigui emparada per llicència o, si escau, comunicació, si són preceptives.

• Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

• No estar, el beneficiari, afectat per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ni ser deutors per cap concepte de la hisenda municipal.

• Haver suspès l’activitat econòmica o aplicat un ERTO com a mesura derivada de l'aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants.

Cal aportar:

  • Sol·licitud

    Acompanyada de la documentació que se us demana en la mateixa sol.licitud i en les bases, la qual servirà de justificant per a l’atorgament de la subvenció.
    Des del dia 2 de juliol al 29 de juliol de 2020

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 23.04.2021 | 13:22