Concessions per conrear els horts municipals de sota el Camp de Can Perico

Dilluns, 27 de març de 2023 a les 18:00

No conrees cap hort i t’agradaria optar a conrear-ne un de municipal dels 11 que es posen a disposició? 

Requisits: 
- Haver complert 18 anys. 
- No haver estat inhabilitats/des per sentència ferma per a l'exercici de funcions públiques ni haver estat separats/des, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública. 
- Haver estat empadronat/da en el municipi un any abans de la data de presentació de la sol·licitud de la llicència. (No caldrà aportar certificat, es farà d’ofici). 
- No conrear cap hort en el municipi, sota cap concepte (propietat, arrendament, etc). Caldrà aportar declaració jurada sobre aquest extrem. 
- Les persones afectes a necessitats o situacions socio-sanitàries desfavorables, les quals s’hauran de justificar a través d’informe dels serveis socials, tindran prioritat en l’adjudicació de 6 horts.

Vegeu la resta de normativa i presenteu la sol·licitud fins al  31 de març en aquest enllaç: 
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=418628&idens=824760009

Darrera actualització: 27.03.2023 | 19:33