Ple Extraordinari avui 2 de novembre de 2022

Dimecres, 2 de novembre de 2022 a les 00:00

Avui a les 7 de la tarda hi ha convocat ple extraordinari de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer amb aquest ordre del dia:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=388300&idens=824760009

El principal punt de l’ordre del dia és la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, que tot seguit expliquem. A més de les propostes de modificació del pressupost per ajustar les subvencions i projectes a realitzar dins de l’exercici o que es puguin prorrogar, i l’increment addicional de les retribucions de les treballadores de l’Ajuntament per al 2022 marcat per llei (un 1,5%).

Sobre la modificació de les ordenances fiscals:

Les modificacions dels tipus impositius i quotes tributàries dels impostos i taxes obeeixen a la necessitat de donar equilibri al pressupost de l’exercici vinent, sempre respectat el nostre programa electoral de no augmentar més de l’IPC els costos. Per a l’exercici vinent es preveu un increment molt important de les despeses en general i en concret de tots els subministraments elèctrics, de gas, consums energètics en general, i dels serveis que l’ajuntament presta. L’Ajuntament està fent un esforç considerable en intentar mitigar els efectes de la situació de crisi energètica, que s’ha d’entendre, té un abast internacional derivat de l’actual conjuntura política i econòmica. S’estan instal·lant plaques solars fotovoltaiques en la major part dels edificis públics i s’efectuaran els oportuns controls per reduir el màxim possible els costos energètics. D’altra banda hi ha serveis, com el de gestió dels residus municipals força deficitaris, i cal cercar, en allò que sigui possible i intentant que la pressió fiscal sigui assumible, l’equilibri entre els ingressos i els costos. D’altra banda la voluntat de l’ajuntament és incrementar, totes les prestacions socials i ajudes a aquelles persones i famílies que es trobin en una situació de vulnerabilitat.

És per tot això, que atenent a l’increment que rebem de la Mancomunitat la Plana amb el servei de recollida i tractament de la brossa, i dels serveis socials, que per equilibrar els pressupostos plantegem els següents augments:

Ordenança fiscal número 1.- Reguladora de l’Impost sobre béns immobles.  

S’han incrementat el tipus aplicables: 0,578 per cent quan es tracti de béns urbans i béns immobles de característiques especials i el 1,12 per cent quan es tracti de béns rústics. L’increment és aproximadament del 4%.

Modificació de l’Article 5.3 referent a la regulació de la bonificació en els immobles en què s'instal·lin sistemes d'aprofitament elèctric de l'energia provinent del sol: S’ha reduït el nombre d’anys per gaudir d’aquesta bonificació de 5 a 3, i s’han establert diferents supòsits a) En el cas d'habitatges unifamiliars en els quals s'hagin instal·lat sistemes fotovoltaics d'autoconsum per a ús individual, b) En el cas d'habitatges plurifamiliars en els quals s'hagin instal·lat sistemes fotovoltaics d'autoconsum col·lectiu que subministrin energia elèctrica per a ús individual als immobles que participen de la instal·lació c) En el cas d'immobles en els quals s'hagin instal·lat sistemes fotovoltaics d'autoconsum col·lectiu que subministrin energia elèctrica exclusivament als elements comuns, d) En el cas de béns immobles amb ús diferent al residencial en els quals s'hagin instal·lat sistemes fotovoltaics d'autoconsum per a ús individual, Les bonificacions es mantenen en el percentatge del 50 %, excepte en el cas c), que es fixa en un 5%, seguint recomanacions tècniques. Per a tots els supòsits s’ha establert un import màxim de bonificació per immoble i any. La nova redacció pretén distingir els diferents supòsits que es poden donar en una instal·lació fotovoltaica i relacionar la concessió del benefici fiscal amb una dada objectiva com és la potència de la instal·lació, dada que permetrà tenir una previsió de l'import màxim de bonificació a aplicar en funció del tipus d'instal·lació.

Ordenança fiscal número 3.- Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

S’ha modificat l’article 6, regulador de la quota tributària, amb determinació del coeficient aplicable que es fixa en un 1,97, el que suposa un increment aproximat del 4%. S’ha modificat l’apartat b) de l’article 5, regulador dels beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable establint que la bonificació del 50% de la quota de l’impost s’estableix a favor dels titulars de vehicles que tinguin una antiguitat superior a 27 anys.

Ordenança fiscal número 10.- Reguladora de les Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals.

S’han incrementat les quotes tributaries regulades a l’article 5 i 11, amb un increment del 3% tenint en compte el caràcter deficitari del servei.

Sobre la modificació del pressupost:

Incorporem una subvenció molt important de 180.332,29€ de fons Next Generation a través de la DIBA: “Aprovar la concessió d'un ajut econòmic en règim de concessió directa amb concurrència, a l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer, per a la realització de l'actuació 22/X/329030 Instal·lacions autoconsum, en el marc del Programa sectorial Renovables 2030”, concretades en: Projecte sobre la teulada del la pista Poliesportiva de Santa Eulàlia de Riuprimer, i Projecte d'autoconsum individual a la Llar d'Infants. Al proper número de la revista s’explicarà amb més detall aquestes actuacions importants per a l’estalvi i transició energètica.

També incorporem una subvenció de la DIBA de 2.307,87€ per a digitalització i equipaments informàtics. A més d’una de l’assegurança que rebem de 487,00€ per un sinistre. I fem els ajustos pertinents amb diferents partides que cedeixen i reben crèdit per l’ajust de l’increment addicional per llei a les retribucions de les persones treballadores amb un total de 297,18€.

A més, fem uns canvis en la previsió de la instal·lació fotovoltaica a la llar d’infants, finançada pel programa Renovables 2030 i preveiem l’actuació de la instal·lació fotovoltaica a l’edifici de l’Ajuntament per 36.232,90€, i increments necessaris a altres partides com: Millora de camins municipals (via subvenció) amb 1391.20€; equipament esportiu (via subvenció i romanent per comprar un robot netejador per la piscina parcialment subvencionat) amb 3.770,16 €; Increment a comerç turisme i fires de 2.424,08 € rebut d’una aplicació prevista pel sou d’enginyer comarcal que aquest any el Consell Comarcal encara no donarà el servei; per treballs tècnics per a la reforma de la piscina municipal 2.600,00€. Properament informarem del resultat final de la licitació de les obres de la piscina, que s’ha allargat per temes burocràtics, i explicarem el projecte públicament.

Com sempre, teniu el dret d’assistir com a públic al ple presencialment.

Aquí teniu les actes dels plens anteriors per si les voleu consultar: https://www.santaeulaliariuprimer.cat/ajuntament/ple-municipal

Darrera actualització: 02.11.2022 | 12:03