RESOLUCIÓ SLT/436/2021, de 19 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya

Dilluns, 22 de febrer de 2021 a les 00:00

Continuen restringides l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya; l'entrada i sortida de persones de cada comarca; i tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 10 del vespre i les 6 del matí, excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin per algun dels motius taxats.

Els horaris de tancament per a activitats i serveis, continuen essent els mateixos que hi havia establerts fins el moment, essent el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 6 del matí i les 9 del vespre, en general; la franja entre les 6 del matí i les 10 del vespre, en cas d'activitats culturals i per a la recollida a l'establiment en els serveis de restauració, i la franja entre les 6 del matí i les 11 del vespre per a l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili.

Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, es continuen permetent sempre que no se superi el nombre màxim de 6 persones, llevat que es tracti de convivents, i que aquestes no pertanyin a més de 2 bombolles de convivència.

Continua vigent la suspensió en l'obertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall els dissabtes i diumenges, tret dels establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials.

Als actes religiosos i cerimònies civils els és d’aplicació la mateixa regulació i mesures que es determinava fins el moment.

S’incorpora l’activitat de Circ en l’apartat 12, on es continua determinant la possibilitat i mesures per a activitats culturals d'arts escèniques i musicals, amb programació artística estable, tant en recintes tancats com a l'aire lliure.

En referència a l’àmbit esportiu, destacar que es permet el desenvolupament d'activitats grupals sempre que no es concentrin més de 6 persones, inclosa la persona que és la professora o monitora, si escau, i, addicionalment, en les instal·lacions i equipaments en espais tancats (excepte les piscines) que les activitats es puguin desenvolupar amb mascareta. Aquesta limitació no afecta les activitats esportives on els participants tinguin llicència emesa per una federació esportiva o per un consell esportiu, que poden entrenar en els grups estables habituals i participar en les competicions permeses.

Queda prohibida encara la utilització d'equipaments esportius que no estiguin supervisats.

Sols es permet el desenvolupament de les competicions oficials d'àmbit estatal, internacional i professional, i també d'aquelles que donen accés a categories estatals, internacionals i professionals, les quals s'han de celebrar sense assistència de públic.

Es mantenen les mateixes mesures en les activitats d'hostaleria i restauració, vigents fins el moment.

En l’àmbit educatiu, destacar que les activitats formatives o educatives no reglades presencials i d'esport escolar, organitzades dins o fora d'un centre educatiu per qualsevol entitat pública o privada i dirigides a infants escolaritzats en les etapes d'educació infantil i d'educació primària, es poden realitzar amb fins a un màxim de sis alumnes per aula o d'acord amb el que estableix l'apartat 12.4. Només els centres que organitzin activitats extraescolars mantenint els grups estables escolars o part d'aquests poden desenvolupar les activitats amb més de sis alumnes per aula, sempre que no hi participin alumnes d'altres grups estables.

Les activitats formatives o educatives no reglades presencials i d'esport escolar, organitzades dins o fora d'un centre educatiu per qualsevol entitat pública o privada i dirigides a infants i joves escolaritzats a partir de l'etapa d'educació secundària obligatòria es poden fer només quan aquestes es realitzin mantenint els grups de convivència estable definits per a l'activitat lectiva.

Les activitats de l'àmbit del lleure educatiu dirigides a infants d'educació infantil i d'educació primària es poden dur a terme tant en espais interiors com a l'aire lliure, en grups màxims de sis persones.

Als equipaments cívics els és d’aplicació encara la mateixa regulació, on no es poden realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics, sense que això impliqui la presència dels participants.

Aquesta Resolució entra en vigor el dilluns, 22 de febrer de 2021, i fins a les 00:00 hores del dilluns, 1 de març de 2021.

Darrera actualització: 22.02.2021 | 08:54