Sessió informativa sobre la modificació puntuals del Pla General Municipal d’Ordenació (Zona Indústria Gran Llaudet).

Divendres, 5 de febrer de 2021 a les 00:00

El proper dimarts dia 9 de febrer a les 19.30h es farà una sessió informativa oberta a tothom per la Plataforma online Teams sobre la Modificació Puntual del Pla General Municipal d'Ordenació (Zona Indústria gran Llaudet). Per poder rebre l'enllaç de connexió per correu electrònic cal fer inscripció prèvia sol·licitant l'enllaç i donant el nom al correu juvantenygj@santaeulaliariuprimer.cat 

Resum: (També teniu la memòria sencera penjada com a document adjunt)

A banda de la modificació s'ha fet un conveni amb Llaudet i els futurs propietaris sobre la cessió per 25 anys prorrogables de gran part del magatzem del carrer del Sol a favor de l'Ajuntament i les obres d'adequació aniran a càrrec de l'empresa. 

Els usos admesos quedaran de la següent manera: L’existent i categories 1a i 2a. ( No cal augmentar a 3a categoria)
Sense limitació de potència mecànica en el seu conjunt ni de les màquines per separat.
Es prohibeixen els usos vinculats a la transformació i elaboració de productes carnis.

Paràmetres addicionals de caràcter ambiental, de mobilitat i de protecció d’elements existents:
- Tota activitat queda condicionada a la justificació documental (amb la conformitat expressa de les entitats titulars i/o gestores dels serveis urbanístics corresponents de la suficiència de recursos d’aigua (amb referència al títol concessional pel seu aprofitament) actualment disponibles en el sistema d’abastament municipal per a atendre les demandes generades per la nova activitat. Si s’escau, es duran a terme les obres de millora necessàries a la xarxa d’abastament per a mantenir les condicions tècniques de servei reglamentàriament exigibles.
- D’acord a l’article 3.3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, es requereix la tramitació d’un estudi d’avaluació de la mobilitat generada en cas que la nova activitat pugui ésser considerada com a implantació singular d’acord al que s’estableix en l’article 3.4 del mateix Decret.
- Es procurarà mantenir la composició general actual de les façanes amb orientacions oest i sud. Respecte la façana sud (front de la carretera BV-4316), s’admetrà el canvi de materials i carpinteria actuals, justificant-se en el corresponent projecte la seva necessitat per al procés productiu o exigències acústiques, lluminoses, etc. Pel què fa a la façana oest (entrada principal), es procurarà mantenir els materials actuals en la mesura del possible, com a preservació del patrimoni arquitectònic del municipi. En qualsevol cas, s’admet la col·locació de rètols o logotips identificadors de l’activitat sempre i quan no desvirtuïn la imatge global de la façana on es col·loquin.
- Els valors límit d’immissió a l’ambient exterior produïda per l’activitat en els llindars de la parcel·la sud (front de la carretera BV-4316) i est (carrer del Sol) es reduiran en 5 dB(A) respecte els establerts en l’annex 3 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
Aquesta reducció comporta que els dos fronts de la parcel·la que estan més propers a usos residencials puguin ser considerats com una zona de sensibilitat acústica moderada, enlloc de sensibilitat acústica baixa com actualment està delimitat tot el perímetre de la parcel·la.
Per a donar compliment a aquests valors s’aplicaran les mesures correctores en l’interior del sòl privat que s’escaiguin.

 

Darrera actualització: 05.02.2021 | 20:57

Documentació

pdf Memòria
1,9MB