Consorci Localret

Objectius i competències

a) Fomentar, impulsar i coordinar el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l'àmbit dels ens locals catalans.
b) Assessorar i coordinar els membres del Consorci en el desenvolupament de propostes i iniciatives relatives al desplegament d'infraestructures i xarxes de comunicacions electròniques, i en la prestació de serveis en l'àmbit de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació.
c) Impulsar i assessorar sobre l'administració electrònica.
d) Coordinar i supervisar tècnicament en nom dels ens locals consorciats el procés d'implantació i construcció d'infraestructures i xarxes de comunicacions electròniques i, en cas de delegació d'algun d'aquests ens locals, exercir les funcions de direcció del procés.
e) Assessorar sobre la prestació de serveis de comunicacions electròniques, concloure acords marc i impulsar i portar a terme la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions i d'altres serveis en l'àmbit de les TIC, d'acord amb els principis de concurrència, neutralitat, transparència i no discriminació.
f) Supervisar l'aplicació de la normativa fiscal aplicable als operadors en relació als tributs i preus públics de caràcter local i assumir la gestió de la recaptació en el cas que se li delegui.
g) Prestar i gestionar, per delegació dels municipis consorciats, serveis o aplicacions municipals a través de xarxes o sistemes de comunicacions electròniques.
h) Representar i coordinar la participació dels ens locals catalans en el Consorci AOC i davant d'altres Consorcis, institucions i organismes, en l'àmbit de les TIC.
i) Establir relacions de col·laboració amb altres entitats públiques no consorciades per a la realització d'actuacions d'interès públic, d'acord amb allò disposat en l'article 7 dels estatuts.
j) Qualsevol altra finalitat que els ens locals consorciats li encomanin o deleguin en relació al desplegament de xarxes i prestació de serveis de comunicacions electròniques, i en general, en el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Darrera actualització: 17.01.2019 | 10:00