ORD.F NÚM.17 Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues

Darrera actualització: 8.02.2019 | 11:57