Declaració responsable d'obertura

Amb aquest tràmit podeu presentar una declaració responsable d'obertura a l'inici d'una activitat econòmica innòcua, de les incloses a l'annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

Quin cost té:

Consultar ordenança fiscal adjunta

Quan es dóna resposta:

No hi ha resolució.
Les declaracions responsables presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat declarada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la declaració responsable faculta l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Empleneu la Declaració responsable d'obertura i presenteu-la amb l'autoliquidació de la taxa i el justificant de pagament al registre general de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer

Darrera actualització: 26.03.2019 | 11:52