Llicència urbanística

Aquest tràmit us permet obtenir la llicència per dur a terme les obres que vulgueu realitzar.

Estan subjectes a llicència urbanística prèvia, amb les excepcions que estableix l'article 187 ter, els actes següents:

a) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys

b) Les parcel.lacions urbanístiques

c) La construcció d'edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació, requereixen l'elaboració d'un projecte tècnic i la demolició total o parcial.

d) La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.

e) El canvi dels edificis a un ús residencial.

f) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.

g) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.

h) La instal·lació d'hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d'aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d'alçària.

i) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva

j) L'obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.

k) La constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.

l) Les obres puntuals d'urbanització no incloses en un projecte d'urbanització.

m) La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.

n) La instal·lació d'infraestructures de serveis de subministrament d'energia, d'aigua, de sanejament, de telefonía o altres serveis similars, i la col·locació d'antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes publiques de comunicacions electròniques que, d'acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaración responsable que s'hi estableix.

També están subjectes a la llicència urbanística prèvia, amb les excepcions que estableix l'article 187 ter:

a) La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística

b) Els usos i les obres provisionals.

c) Els actes relacionats a l'article 187 bis, excepte els de la lletra g, que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.

Quin cost té:

Consultar ordenança fiscal adjunta

Quan es dóna resposta:

Les llicències d’obres amb responsabilitat del/de la promotor/a i les de parcel.lació i divisió horitzontal, es resoldran en el termini màxim d’un mes, a comptar des de la presentació de la sol.licitud.
Les llicències d’obres amb projecte d’edificació i amb responsabilitat tècnica, es resoldran en el termini màxim de dos mesos, a comptar des de la presentació de la sol.licitud.
La manca de resolució en els terminis indicats comporta que la llicència s’entengui atorgada per silenci positiu.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona física o jurídica promotora de les obres i en el cas de la parcel.lació el propietari d’una finca o immoble.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Empleneu la sol·licitud i presenteu-la amb la sol·licitud de llicència d'obres, l'autoliquidació de la taxa i el justificant de pagament al registre general de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer

Darrera actualització: 22.01.2024 | 12:36